Friday, December 31, 2010

2010年马来西亚十大杰出青年

2010年十大杰出出青年奖

1)个人成就领域:陈静琪(作家)

2)人道志愿领域:悬空

3)医学创新领域:杨伟雄博士(中医师)

4)商业经济领域: 吴山发(全球艺术学习中心业主)

5)道德宗教领域 :陈汉祖(神学讲师)

6)科学工艺领域: 莫哈末阿兹尔教授(电子与电子系统教授)

7)学术领导领域: 薇达依斯迈(理大高级讲师)

8)儿童、和平人权领域 (双得奖主):吴铭杰(孤儿院院长)卓德夫(砂州马大讲师)

9)文化成就领域:曹格(歌手)

10)法律政治领域:孙意志律师(威省市议员)

No comments:

世界